Questo sito utilizza cookie di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso

Europa in Movimento

| Verso un'Europa federale e solidale

Mauro Biani 2013, Tracce migranti, Altrinformazione

APEL DO INSTYTUCJI ORAZ OBYWATELI I OBYWATELEK EUROPY (*)

(EN | FR | ESDE | IT)

Nasza krytyka dotycząca porozumienia UE-Turcja: dlaczego uważamy je za bezprawne i żądamy powrotu Eur

Każdego dnia coraz bardziej granice europejskie i Morze Śródziemne pokrywają się plamami niewinnej krwi. Od 1. stycznia do 24. marca tego roku 531 (1) mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło podczas próby dotarcia do Unii Europejskiej uciekając przed wojną, biedą i w poszukiwaniu lepszej przyszłości.

Chcemy Europy otwartych drzwi, która zapewnia migrantom bezpieczną i legalną drogę wjazdową, tak by nie musieli wystawić na ryzyko swojego życia.

Niestety UE reaguje tylko w sytuacji konieczności i do tego udziela niewystarczających odpowiedzi, gdyż brakuje jej wspólnej polityki imigracyjnej. Z drugiej strony Turcja trzyma w ręce włącznik do bomby zegarowej: w każdej chwili może otworzyć bramy obozów dla uchodźców i wpuścić do Europy trzy miliony ludzi.

Krytykujemy treść porozumienia między UE a Turcją, ponieważ: a) opiera się ono na rozróżnieniu między uchodźcami a nielegalnymi imigrantami, gdzie dla tych ostatnich przewiduje się wydalenie z UE i przyjęcie do Europy takiej samej liczby uchodźców z Turcji oraz b) dotyczy ono jedynie 72.000 osób(2).

Wzywamy Unię Europejską do zawieszenia tego dyskusyjnego porozumienia i zgadzamy się z wątpliwościami dotyczącymi jego podstaw prawnych wyrażonymi przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Na podstawie tego porozumienia Grecja będzie mogła ogłosić „podlegające odrzuceniu” wnioski o ochronę międzynarodową złożone przez:

• proszących o azyl Syryjczyków, na podstawie treści artykułu 33(1) i (2)(b) Dyrektywy 2013/32/UE, klasyfikując Turcję jako „Kraj pierwszego azylu” z art. 35.

• proszący o azyl nie-Syryjczycy, na podstawie przepisów artykułu 33(1) i (2)(c) Dyrektywy 2013/32/UE, przypisując Turcji status “Bezpiecznego kraju trzeciego” z art. 38.

Pozory prawomocności porozumienia opierają się zatem na przyznaniu Turcji statusu „Kraju pierwszego azylu” i „Bezpiecznego państwa trzeciego”.

Wyrażamy jednak poważne wątpliwości dotyczącego tego zapisu, szczególnie:

Uznajemy za nieuprawnione zastosowanie wobec Turcji statusu „Kraju pierwszego azylu”: art. 33 Dyrektywy 2013/32/UE ustanawia bowiem wymaganie, by proszący o azyl mógł być objęty „wystarczającą ochroną w danym Kraju”(3), w rozumieniu UNHCR za „wystarczające” ochronę odpowiadającą gwarancji stosowania Konwencji Genewskiej w statusie uchodźcy z 1951 roku. Turcja, przeciwnie, stosowała do tej pory tę Konwencję jedynie wobec wnioskujących pochodzących z Krajów europejskich, a nie Syryjczyków, Afgańczyków, Irakijczyków, Libańczyków i osób innej narodowości. Jeśli do tego dodamy przykłady przemocy i przymusowego wydalenia stosowane przez władze tureckie ze szkodą dla osób, które uciekały przed konfliktem w Syrii, wielokrotnie sygnalizowane przez wiele organizacji pozarządowych(4), dlatego nasze wątpliwości zmieniają się w poczucie strachu.

Nie możemy pozostawać głusi na doniesienia(5), w których Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka zgłosiło ostatnio zabicie przez tureckie służby graniczne co najmniej 16 osób uciekających przed konfliktem syryjskim (w tym trojga dzieci) zastrzelonych tylko dlatego, że próbowali przekroczyć granicę: wydaje się jasne, że w Turcji uchodźcy z Syrii nie zawsze doświadczają wystarczającej ochrony, a zatem wobec takiego Kraju nie ma zastosowania termin „Kraj pierwszego azylu” na podst. art. 33(b) Dyrektywy 2013/32/UE.

Uznajemy za dyskusyjne przyznawanie Turcji statusu „Bezpiecznego kraju trzeciego” dla wnioskujących o azyl o narodowości niesyryjskiej, ponieważ nie wydaje się ona spełniać wszystkich wymogów określonych w tym celu zgodnie z art. 38 Dyrektywy 2013/32/UE: wychodząc od założenia, że do tej pory Turcja stosowała dyskrecjonalnie Konwencję Genewską z 1951 r. tylko wobec uchodźców pochodzących z krajów europejskich, należy upewnić się, że władze w Ankarze zapewnią ubiegającym się o azyl ochronę o naturze proceduralnej i materialnej równoważne tym, jakie gwarantuje wspomniana Konwencja, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Karta Praw Podstawowych UE, czyli narzędzia prawne obowiązujące w Europie, poczynając od równej i indywidualnej analizy napływających wniosków o azyl.

Wzywamy ponadto:

1. Instytucje europejskie i rządy Państw członkowskich do natychmiastowego zawieszenia porozumień w dziedzinie migracyjnej podpisanych ostatnio z Turcją, oraz do radykalnej zmiany krótkowzrocznego i pozbawionego wrażliwości podejścia ujawnianego do tej pory wobec palącego problemu migracji. W przypadku złożonych problemów wymagane są również rozwiązania złożone: wnosimy o zamianę operacji Triton w „Mare Nostrum europea”, zaprzestania zawieszania paktu z Schengen, stworzenia kanałów wejścia bezpiecznych i zgodnych z prawem dla dziesiątek tysięcy, którzy każdego dnia na tratwach i granicach dążą do spełnienia marzenia o lepszym życiu oraz wreszcie do wzrostu zasobów własnych budżetu europejskiego.

2. Komisję Europejską, Przewodniczącego Rady Europejskiej i rotacyjne Przewodnictwo w Radzie Unii wzywamy do współpracy i skutecznego zastosowania mechanizmów relokacji przybywających migrantów na całym terytorium Unii, rozszerzając to na inne kategorie, poza tymi obecnie rozważanymi. Mechanizm musi być obowiązkowy i wyposażony w odpowiednie instrumenty sankcyjne wobec krajów, które nie realizują zobowiązania o przyjmowaniu migrantów.

3. Komisję Europejską do przedstawiania odpowiednich inicjatyw legislacyjnych, aby wzmocnić kompetencje Unii w celu stworzenia prawdziwego systemu przyjmowania migrantów i wspólnego azylu, tam gdzie ograniczenie dyskrecjonalności państw wzmacnia kontrolę prawną ze strony Trybunału Sprawiedliwości.

4. Przewodniczącego i deputowanych do Parlamentu Europejskiego, o jak najszybsze przegłosowanie mechanizmu kontroli zgodnie z art. 218 TFUE, z zapytaniem skierowanym do Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zgodność porozumień międzynarodowych podpisywanych przez Unię z traktatami europejskimi. Na przykład pojawiają się wątpliwości dotyczące zgodności przywołanego porozumienia z art. 2 Traktatu Unii, z art. 18 i 19 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i z art. 4 Protokołu nr 4 EKPC (oraz licznych rozporządzeń zawartych w dwóch ostatnich dokumentach).

5. Przewodniczących Regionów i Burmistrzów Miast i Gmin Włoch, o zajęcie stanowiska przeciw przedmiotowym porozumieniom oraz na rzecz Europy solidarnej, wieloetnicznej i federalistycznej, jedynej jaka może mierzyć się z wielkimi
wyzwaniami XXI wieku.

6. Do Przewodniczących Rad Regionów i Przewodniczących Rad Gmin włoskich o zarządzenie głosowań tych organów w sprawie wniosków o potępienie porozumień UE-Turcja i do zajęcia stanowiska na rzecz Europy solidarnej, wieloetnicznej i federalistycznej.

7. Do studentów i obywateli, o przemyślenie kwestii porozumień i pilna potrzebę konstytucji dla Europy federalistycznej, wieloetnicznej i solidarnej, aby być w stanie zapewnić demokratyczną przyszłość i prawa obywatelom, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, religii i spraw osobistych.

Budowanie lepszej przyszłości Unii Europejskiej i ochrona godności tysięcy istnień ludzkich zależą od nas wszystkich.


*) Apel został zredagowany przez Gioventù Federalista Europea di Pescara (https://gfepescara.wordpress.com/) we współpracy z Europa in movimento (www.europainmovimento.eu).

1) International Organization For Migration, Missing Migrants Project, 2016. Dokładne dane znajdują się pod linkiem: www.missingmigrants.iom.int/mediterranean
2) Punkt 2 porozumienia UE-Turcja (http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/)
3) Artykuł 33, litera b, Dyrektywy 2013/32/UE.
4) Amnesty International, Turkey: illegal mass returns of Syrian refugees expose fatal flaws in EU-Turkey deal, Press Release, 1.4.2016.
5) Will Worley, Turkey 'shooting dead' Syrian Refugees as they flee civil war, in The Independent, 31.3.2016.


First 130 European individual signatories from 18 countries:

AUSTRIA: Dr. Martin Adel, Richter Willibald;
BELGIUM: Simon Blackley, Hellem Bodaya, Manuela Cadelli, Beatriz Camargo, Silvia Caneschi, Marine Cornelis, Valentine Duhant, Benoit Dumont, Vincent Le Bihan, Jean-François Neven, Philippe Favart, Véronique Galand, Evelyne Huytebroeck (MP), Idafe Martín, Jean-François Neven, Riccardo Petrella, Francesca Pittoni, Patrick Quéva, Mara Quintana, Van Ermen Raymond, Jean-Jacques Rey, Christian Wettinck, Catherine Vieilledent;
CYPRUS: John Eleftheriades;
FRANCE: Patrick Bahon, Florent Beck, Simone Gaboriau, Yves Loiseau, Robert Leleu, Paul Oriol, Jean-Luc Prevel, Hanna Clairière, Yvon Rastetter, Celine de Richoufftz, Joël Landais;
GERMANY: Ilka Muelders, Ursula Neff, Rena Stecker, Maurella Carbone;
GREECE: Myrsini Zorba
ITALY: Paolo Acunzo, Vittorio Agnoletto, Giovanni Allegretti, Giuseppe Allegri, Adalgiso Amendola, Andrea Baranes, Lorenzo Basso (MP), Mauro Biani, Giacinto Bisogni, Raffaella Bolini, Giampiero Bordino, Grazia Borgna, Giuseppe Bronzini, Enrico Calamai, Giuseppe Casucci, Chiara Cavalli, Roberto Ciccarelli, Roberto Conti, Peppino Coscione, Virgilio Dastoli, Francesco Di Vita, Antonella Di Florio, Edoardo Di Paolo, Monica Di Sisto, Chiara Favilli, Paolo Ferrero, Monica Frassoni, Alfonso Gianni, Patrizio Gonnella, Giampiero Gramaglia, Carlo Gubitosa, Franco Ippolito, Francesca Lacaita, Lucio Levi, Maria Rosa Marella, Lorenzo Marsili, Francesco Martone, Walter Massa, Lidia Menapace, Sandro Mezzadra, Gualtiero Michelini, Filippo Miraglia, Guido Montani, Roberto Musacchio, Grazia Naletto, Anna Maria Natali, Daniela Padoan, Antonio Padoa Schioppa, Roberto Palea, Ignazio Giovanni Patrone, Valeria Piccone, Nicoletta Pirrotta, Carla Ponterio, Paolo Ponzano, Franco Praussello, Roberto Riverso, Rita Sanlorenzo, Barbara Spinelli (MEP), Nadia Urbinati, Nicola Vallinoto, Guido Viale, Gianni Zago, Lamberto Zanetti, Eugenio Zaniboni.
KOSOVO: Werner K. Kannenberg;
LUXEMBOURG: André Quirynen;
NETHERLAND: Alicia Hobbel;
POLAND: Mohan Khera, Andrew Peter Eddles;
PORTUGAL: Sheila Holz;
ROMANIA: Costin Hadrian Halaicu;
SLOVENIA: Aurelio Juri;
SPAIN: Jesus Ballesteros, Carles Campuzano i Canadés (MP), Maria Coma Calle, Ignacio Gonzalez Martinez, Andrea Marrero Urbín, Agustin Jose Menendez, Antonio López-Pina, Carlos Serrano Contreras;
SWEDEN: Maram Abdulrahman;
TURKEY: Pinar Omeroglu, Moira Bernardoni;
UNITED KINGDOM: Ivan Botoucharov, Min Boon, Paul Carline, Roger Casale, Josephine Goube, Patrick Hayden, Graeme Hunter, Tom Piotrowski, Andrea Pisauro, Robin Wilson.

Organizations: EU: European Alternatives, BabelMedMedel; BE: CRER (coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation); DE: Neue Richtervereinigung; GR: Network for Children’s Rights (Non for Profit Greek Association); IT: Altrinformazione, ARCI, Associazione Altra Europa con Tsipras, Associazione Antigone, Associazione Diritti e Frontiere - ADIF, Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione - ASGIBin Italia, CGIL - Confederazione Generale Italiana del LavoroCilap sezione italiana di EAPN - European Anty-poverty network, Consiglio italiano del Movimento europeo, Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, Fairwatch, Lunaria, Primalepersone, Magistratura Democratica, Movimento Azione Civile, Movimento per la Giustizia/art. 3 - associazione di magistrati, Partito Pirata Italia, Rete Primo Marzo, UIL - Unione Italiana LavoratoriUn ponte per.., Unione forense per la tutela dei diritti umani, Unità democratica giudici di pace onorari, WILPF Italia, Associazione Casa delle donne di Milano, Associazione Il Giardino dei Ciliegi (Firenze), Associazione oltre il mare, Associazione QDonna (Lissone), Associazione Radio Cora Firenze, Associazione Rete delle donne per la Rivoluzione gentile, Associazione "Senza Paura" Genova, Associazione Altra Liguria, Associazione Donne Terre Mutate L'Aquila, Casa Internazionale delle Donne di Roma, Circolo di Cultura Greca Apodiafazzi (Bova Reggio Calabria), Comitato Fiorentino Fermiamo la Guerra, Comitato pace convivenza e solidarietà Danilo Dolci di Trieste, Coordinamento "Basta morti nel Mediterraneo" di Firenze, Costituzione Beni Comuni Milano, Christian Codrai Foundation, FLC-CGIL Firenze, Giovani Democratici Marche, Giovani Democratici Teramo, Istituto di Studi sul Federalismo e l’Unità Europea Paride Baccarini, Laboratorio della sinistraRavenna in comune, Redazione Fuori Binario Firenze, Rete Antirazzista Fiorentina, RSU Università di Firenze, Senza confini - Forum sulle migrazioni Viareggio, Statunitensi contro la Guerra Firenze, Tortuga.

Signatures arrived through email since 6 AprilGiulio Galli, Emanuele Mocciardini, Maria Paola Costantini (avvocato), Silvia Albano (giudice presso la prima sezione civile del Tribunale di Roma), Maria Colpani (sost. proc. Trento), Paola Parolari (Assegnista di ricerca di Filosofia del diritto, Dip. di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia), Emilio Gatti, Giuseppe Caizzi, Giuseppe Salmè, Marco Paggi, Padova; Lucia Tria, Silvia Buzzelli (Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Milano-Bicocca), Carlo Sorgi (Magistrato Bologna),  Valerio Minnella (Budrio BO); Riccardo Lenzi, Loiano (BO);  Roberto Loddo (Presidente Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia della Sardegna), Chiara Giunti, Bia Sarasini, Roma; Ugo Sturlese, Salvatore Bonadonna, Antonia Romano, Trento; Giuliana Beltrame, (07/04) Ferruccio Nobili (Roma), Hanna Clairière (Francia), Rosa Rinaldi, Stefano Galieni (responsabile nazionale immigrazione Prc e appartenente all'Associazione Diritti e Frontiere), Ugo Mattei (Prof. Ord. Diritto Civile Università Torino), Paolo Ferrero (segretario nazionale Prc-SE), Raffaella Bolini (responsabile settore internazionale dell'Arci), Alberto Landolfi (sostituto procuratore, direzione distrettuale antimafia - Genova), Nicole Corritore (Rovereto - Tn), Diana Di Paolo (Postdoctoral Research Assistant in Biophysics, University of Oxford - Secretary of the Oxford Women in Physics Society), Lorenza Calcagno (Arenzano), Gualtiero Michelini (magistrato - presidente MEDEL - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), Simonetta Venturini, Paolo Palazzo (associazione "Senza Paura" Genova), Nicoletta Gandus, Floriana Lipparini, Simonetta Astigiano(Associazione Altra Liguria), Gabriella Grasso (Milano), Francesco Franco, Concetta Brigadeci, (08/04) Filippo Miraglia (Vicepresidente Arci), Alessandra Mecozzi, Antonia Sani (presidente WILPF Italia - Women's International League For Peace and  Freedom), Francesca Koch, Filomena Rosiello, Laura Quagliuolo (Casa delle Donne di Milano e CISDA) , Maria Grossi (Firenze), Giulio Itzcovich, Margherita Granero (Torino), Daniele Barbieri (Imola) , Augusta Bertello (Torino), Gabriella Gagliardo,  Marina Cavallini, Raffaella Del Deo (Attivista per i diritti umani - Cuggiono - MI), (09/04), Cristiana Scoppa, Silvia Acquistapace (presidente Rete delle donne per la Rivoluzione gentile), Giovanni Consoletti, Imma Barbarossa, Laura Cima, Lidia Menapace, Pietro Caruso (direttore del Pensiero Mazziniano), Valerio Massimo De Angelis (Coordinatore del Centro Interdipartimentale di Studi ItaloAmericani Università di Macerata), Clotilde Barbarulli (Associazione Il Giardino dei Ciliegi Firenze), Nathalie Galesne (presidente BabelMed), Francesca Moccagatta (Firenze), [11/04] Milena Mottalini (MI), Nadia Tarantini (Associazione Donne Terre Mutate L'Aquila), Serena Corsi, Rita Valle (Firenze), Laura Morini, Gino Paolini (Marina di Carrara), Nicoletta Gandus (Associazione Casa delle donne di Milano), Nicoletta Gandus, Nadia Tarantini, Fiorella Gazzetta (Varese), John Gilbert (Segretario FLC-CGIL Università di Firenze), [18/04] Adriano Prosperi (storico e giornalista), Sergio Ruggeri (Jesi), AnnaMaria Osnaghi, Paola Orsatti (Professore associato Università di Roma Sapienza), Gabriella Bianco (Primalepersone - Italy, UNESCO Philosophy Chair) [20/04] avv. Anna Moretti (Milano), Carmelo Giuseppe Nucera (pres. Circolo di Cultura Greca Apodiafazzi), Monica Borgonovo,  Fiorella Brambilla, Rosanna Cuppone, Grazia Forgione, Mariella Muschiato, Carmelina Palopoli, Luisa Salemi (associazione QDonne), On. Lorenzo Basso, [27/04] Renata La Rovere. [01/05] Myrsini Zorba, ex MEP (Network for Children’s Rights, Non for Profit Greek Association), Giuseppe Brivio (Mfe Valtellina), Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Presidente Unione forense per la tutela dei diritti umani), Diego Loveri (presidente Unità democratica giudici di pace onorari), Carlo Parietti (area delle politiche europee e internazionali, Cgil), Salvatore Marra (Cgil), Silvana Paruolo (Cgil), Stefano Palmieri (CGIL), Cinzia Del Rio e Diana Toppetta (Dipartimento Internazionale UIL).

Web Press Release
OpenDemocracy | VoxEurop IT | VoxEurop DE | VoxEurop EN | VoxEurop FR| Cafebabel FREuractiv.it | PeaceLink | Sbilanciamoci | Lunaria | Vittorio Agnoletto | Cronache di ordinario razzismo | MicroMega | Il Fatto Quotidiano | Magistratura Democratica | Il Manifesto | Eventi Culturali Magazine | Media 2000 | GreenReport | Melting pot | Il Manifesto sardo | Giampiero Gramaglia | PescaraNews | Effemeride | Gazzetta dal Tacco | Diritti Globali | Osservatorio Afghanistan | Associazione Diritti e Frontiere | GD Marche | PescaraNewsMovimento Azione Civile | Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione | Ife Italia | Radio Cora | Istituto Paride Baccarini | Aiccre Liguria | La Bottega delle Storie |  La Carta di Lampedusa Junior | Rete della Pace

  

Aby przystąpić na poziomie stowarzyszeń lub indywidulanie, prosimy pisać na adres: info@europainmovimento.eu lub poprzez stronęwww.europainmovimento.eu

Sign the petition online! Firma l'appello! Signez la pétition! Firma la petición! Zeichnen Sie die Petition!

So far
520 signatures

Goal
1000 signatures

[*] required fields
[1] not displayed publicly

Signatures (520)

Fullname City Country Postcode Job Note
smown
Moscow
Russia
smown
Armando Armando
Grosseto
ITALY
58100
retired /industry manager, aerospace
Fabio Colombo
20023
Carmine Folco
81010
Giuseppe Musolino
Varese
Italia
21100
insegnante
maria paola fanni
Quartu (Ca)
Italia
09045
Insegnante
Daniela Lazzari
pisa
Italia
56017
insegnante
Gianfranco Algieri
Bari
Italy
70131
Russo Luca
Collegno (TO)
Italy
10093
Student
Haureh Hussein
Trier
Germany
54296
Student
Salvatore Annunziata
07200
Haidi Gaggio Giuliani
Genova
Italia
16137
antonella costanzo
genova
italia
16148
dispccupata
Aude Evrard
Strasbourg
France
67000
ANNE PETIT
RAMBOUILLET
France
78120
Marc Kieny
Cergy
95000
guillou Marie laure
Plouezoc'h
France
29252
Giampaolo Laviano
Roma
Italia
00153
Formatore Cinematografico
Simon Langerock
Leuven
Belgium
3000
Student
Aliénor Pirlet
Wavre
Belgique
1300
Student
rossella benedetti
roma
Italia
00187
Esperta di politiche europee
Alice Labadini
München
Germany
80538
Architect
Marie-Anne Swartenbroekx
Bruxelles
Belgique
1000
Magistrat honoraire
Titti Zerega
Genova
Italia
16146
Insegnante
Fabrizio Bonserio
Valenzano
Italia
70010
Flavio Mongelli
Desio
Italy
20832
xavier paquet
Aubagne
France
13400
Informatic engineer
Mara Filippi
Roma
Italia
00135
Federico Sarchiapone
Italia
20900
Stefano Giubboni
Perugia
Italia
06123
Avvocato
Anne-Roos Dam
Arnhem
Netherlands
6811DC
Graduate
LAPORTA Tommaso
Roma
Italia
00149
avvocato
yves crutain
london
United Kingdom
W12 0BW
data scientist
Adriana Cosi
Taranto
Italia
74121
insegnante in pensione
Michel Caillouet
Cadenet
France
84160
Retired
Monica Meloni
I-09125
Leonid KORSAK KOULAGENKO
BRUSSELS
BELGIUM
1000
Retired Civil Engineer
Flaminia Di Lorenzo
Italia
00136
Matilde Cucuzza
Milan
Italy
20136
Student
Giovanni Prete
Italy
35100
Alberto Zini
Bruxelles
Belgium
1180
Antonella Rossi
Frankfurt am Main
Germany
60311
Communications Manager
Veronica Fontana
60035
Lidia Navone
Genova
Italy
16131
pensionata
Monika Theisen
Essen
Germany
45134
Psychologist
Guido Dotti
Magnano
Europa
13887
Obai Radwan
Lisboa
Portugal
1100-264
Oliver Kloss
Leipzig
Germany
04315
Politologist
Luca Castignoli
Vergiate
Italia
21029
Student
marino fossati
orco feglino
italia
17024
operaio edile
carmelita guarrera
genova
italia
16148
impiegata commerciale
Michele Ciavarini Azzi
Brussels
Belgium
1050
European Commission
Cristopher Garaventa
Genova
Italy
16010
Sabrina Battista
Roma
Italia
00146
Avvocato
Marco Patriarca
Mönchengladbach
Deutschland
41169
Student
Francesco Cavarra
64016
Michele Cavadini
Bergamo
Italy
24010
Student
Aurora Caputo
Italia
80038
Stefano Berni
Firenze
Italy
50127
Student
Tiziana bricchi
Milano
Italia
20133
Simona Bevilacqua
Verolengo
Italia
10038
Software Engineer
Ubertoni Annalisa
Treia (Mc)
Italy
62010
impiegata onlus
Lina Caraceni
MACERATA
Italia
62100
Ricercatrice
Oriol Paul
Paris
France
75020
Retraité
Catherine RIJS
Tervuren
Belgium
3080
Magistrat honoraire
Camporesi Roberto
Forlì
Italia
47121
pensionato
Ivan Botoucharov
London
United Kingdom
NW3 2PL
Ballesteros, Jesus
Valencia
Spain
46021
Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho
Vilma Viora
Torino
Italia
10138
Pensionata
baldi lidia
gallarate
Italia
21013
John Eleftheriades
Paphos
Cyprus
8016
HR Manager
Jean-François Neven
1190
Belgique
Bruxelles
Judge (Labour court)
Bernardino Lafratta
Milano
Italia
20127
Philippe Favart
Liège
Belgique
4000
Juge
Véronique Galand
Nivelles
Belgique
1400
Retraitée
Salvatore Venuleo
Roma
Italia
00121
pensionato, già formatore e orientatore
Christian Wettinck
Liège
Belgium
B-4000
Magistrat (retr.) ancien président de MEDEL
Carlo sarti
Bologna
Italy
40127
Palaeontologist
Patrick Bahon
64000
Beatriz Camargo
Brussels
Belgium
1030
Researcher
cadelli manuela
Namur
Belgium
5000
Président de l' association syndicale des magistrats
Benoit Dumont
Brussels
Belgium
1030
Musician
JOURDAN
RENNES
France
35000
pensionner
Loiseau
Paris
France
75007
Journalist
Luca Daghino
Torino
Italy
10100
Liviana Zanetti
Forli
Italia
47122
Associazione Le Mafalde
Prato
Italy
59100
Sandra Del Fabro
Udine
Italia
33100
insegnante
Carles Campuzano i Canadés
Vilanova i la Geltrú
Catalunya
08800
MP of Spain
Mara Quintana
Brussels
Belgium
1050
independent
Giampaolo Carboniero
Lusiana
Italy
36046
Roberto Canziani
Gallarate
Italy
21013
Engineer
Mariagrazia Angelini
RAVENNA
Italia
48121
Maria Grazia Paris
Milano
Italia
20143
pensionata
laura cibraro
segrate (mi)
italy
20090
DIETICIAN
Mariagrazia Angelini
Ravenna
Italy
48121
retired teacher
Andrea Caneschi
Firenze
Italia
50125
pensionato
Nadia Cavalca
43122
Valentine Duhant
1040
Leopoldo Zampiccoli
Arco TN
Italy
38062
Student
Dr. Martin ADEL
Vienna
Austria
1060
Robert Leleu
le Pouliguen
France
44510
retraité
Ettore Nardelli
verona
Italia
37126
MD
André Quirynen
Olm
Luxembourg
L-8340
Lorenzo Marchioli
Terni
Terni
05100
Student
Saverio Spinella
Terni
Italy
05100
Giuseppe Benigni
Scanzorosciate
Italia
24020
retired
Jean-Jacques Rey
Brussels
Belgium
B 1180
Retired
Emanuela Lazzari
San vendemiano TV
Italy
31020
nel sociale
Chiara Allegra
Milano
Italy
20125
teacher
Paul Carline
Bigger
UK
ML12 6ED
PAOLO BURGIO
Milano
Italia
20129
pensionato
Patrick Quéva
Brussels
Belgium
1050
Administrator
Giovanni Talpone
Milano
Italia
20129
Van Ermen Raymond
Brussels
Belgium
1050
Vincent Le Bihan
Schaerbeek
Belgique
1030
Florent BECK
Hendaye
France
64700
botanist
Marco Tartari
Verbania
Italia
28924
Patrick Hayden
St Andrews
United Kingdom
KY16 9AX
Professor, University of St Andrews
Silvia Caneschi
Brussels
Belgium
1030
Administrator
Uberta Ceriani Sebregondi
Roma
Italy
00153
Alicia Hobbel
Rotterdam
Nederland
3024XH
Giuseppe Casucci
Rome
Italy
00142
sindicalist
Elena Bergamini
Milano
Italia
20139
informatico
Cinzia Ravizza
Milan
Italy
20159
Enrico Baldi
Milano
Italy
20124
Simon Blackley
Ixelles
Belgium
1050
AGUSTIN JOSE MENENDEZ
LEON
SPAIN
24003
LECTURER, UNIVERSITY OF LEON; LECTURER, UNIVERSITY OF OSLO
Maria Cristina Canziani
Milano
Italy
20129
Antonio López-Pina
Madrid
Spagna
E - 28034
Cátedra Jean Monnet for European legal Culture
Graeme Hunter
Redditch
United Kingdom
b988rp
Translator
Carlos Serrano Contreras
Granada
Spain
18000
Teacher
fernanda sorrento
Napoli
Italia
80127
Idafe Martín
Brussels
Belgium
1040
Journalist
Sandra Giudici
Busto Arsizio
Italia
21052
Sergio Bondi
Bologna
Italia
40134
Hellem Bodaya
Bruxelles
Belgique
1000
giorgio parisi
roma
Italy
00185
Docente universitario fisica
Felice Storgato
Arcidosso
Italia
58031
insegnante
Mattia Bassi
Italy
70124
Pietro Del Zanna
Poggibonsi (SI)
53036
agricoltore
Attilio Migliore
cuneo
italia
12100
Camilla Bencini
Firenze
Italy
50121
Giorgio Zanin
San Vito al Tagliamento
Italia
33078
Insegnante
Stefania Costache
Ortonovo
Italia
19034
agricoltore
Caterina Cirri
FIRENZE
Italia
50127
graphic designer
Sauro Di Giovambattista
Brescia
Italia
25124
Consulente
ugo sturlese
cuneo
italia
12100
pensionato
Stefano Grassini
San Giuliano Milanese
Italy
20098
student
bevegni ivana
genova
italia
16126
pensionata
lorenzo paganelli
48018
Ignacio Gonzalez Martinez
Gargantilla del Lozoya
España
28739
enzo
16100
Rita Davighi
Piacenza
Italia
29121
Roger Casale
London
United Kingdom
SW15 3LE
Founder and CEO New Europeans
Marco Borraccetti
Forli
Italy
47121
University of Bologna
roberta rezzara
rome
italy
00100
Maria Rosa Filippone
Genova
Italia
16124
Bibliotecaria
Tosca Ballerini
Marseille
France
13001
marine scientist, journalist
Pantieri Paola
faenza
italia
48018
assistente sociale
Valter Maratona
genova
italy
16126
Giampiero Fasoli
Genova
Italy
16162
Cristina Ronzitti
Trento
Italia
38122
Insegnante
Filippo Santi
Firenze
Italia
50125
PhD student
Ilka Muelders
Stuttgart
Germany
70597
pedagogue
Sonia Zanetti
Forli
Italia
47121
Employ
Antonello Nebbia
Rome
Italy
00188
Giovanni Moia
Garbagnate Milanese
Italy
20024
journalist
Igino Poggiali
Roma
Italy
00154
Consulente per l'innovazione
Grassone Fabrizio
San Mauro
Italy
10099
phone operator
Valeria Tomei
Savona
Italy
17012
Vito Capano
Genova
Italia
16124
Pensionato
MICHELA COSTA
Genova
Italia
16129
teacher
Corrado Consoli
Trento
38122
Merlatti Graziella
Genova
Italia
16161
Insegnante
baroncini gianandrea
48123
Maria Adelaide Castellucci
Ravenna
Italia
48123
Roberta Carbone
Torino
Italia
10154
Ilaria Morigi
Ravenna
Italy
48121
Avvocato
Carlo pilotti
Ravenna
Italia
48121
Funzionario privato
valentina morigi
ravenna
italia
48125
Maria Giovanna Facchini
Russi
Italia
48026
Elena Fontanesi
Reggio Emilia
Italia
42121
Simonetta Rizzoni
Ravenna
Italia
48123
pensionata
rosanna cuppone, fiorella brambilla, grazia forgione, monica borgonovo, mariella muschiato, carmelina palopoli ASSOCIAZIONE QDONNA
lissone
italy
208251
Sonia Lama
Ravenna
Italia
48121
avvocato
Francesco Lucat
Pontey (Aosta)
Italia
11024
pensionato
Damiano Carretto
Torino
Italia
10100
Ingegnere
Philippe Texier
paris
france
75007
magistrate
nadia urbinati
10025
University professor
Francesca tosto
Mola di Bari
Italy
70042
Commercial responsible
FRANCESCO CAIZZONE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ITALIA
98051
DOTTORE COMMERCIALISTA
Agnese Ambrosi
Roma
Italia
00136
Anna Roccato
Torino
Italy
10132
Lucilla Guendalina Moliterno
Torino
Italia
10139
ph.d. candidate
Davide Di Crescenzo
Falconara (AN)
Italy
60015
Biologist
Flavia Cuniolo
Milan
Italy
20123
Student
agnese cardini
firenze
italia
50067
Daniella Ambrosino
Roma
Italia
00199
Nazzarena Zorzella
Bologna
Italia
40124
lawer
RITA FORTUNATO
Bologna
40139
Docente scuola superiore
Giovanni Menchelli
Berlin
10553
Adriana Buffardi
Napoli
Italia
80121
Paola Maria Settili
Collegno
Italia
10093
impiegata
fuori binario
firenze
italia
50124
giornale di strada
Virginia Zaccagnini
AMEGLIA
Italia
19031
stefano di crosta
milano
italy
20127
Azuni Maria Gemma
Roma
Italia
00127
Maria Grazia Campari
Firenze
Italia
50134
Avvocata
Marina Castellaneta
Bari
Italy
70124
professor
Aurelio Juri
Koper-Capodistria
Slovenia
6276
journalist
Alidina Marchettini
Firenze
ITALIA
50134
insegnante in pensione
Valentina Pazé
Pinerolo (TO)
Italia
10064
ricercatrice universitaria
Luigi Fasce
Genoa
Italy
psicologo - psicoanalista
DIENG THIERRY
varese
Italia
21100
mediatore culturale
Luigi Bordiga
MILANO
ITALIA
20127
Pispisa Sergio
Taranto
Italia
74121
Pensionato
Filippo Strati
Bibbiena
Italy
52011
Sociologist
Serena Cesarini Sforza
Sovicille
Italy
53018
pensionata
Floriana Rizzetto
Padova
Italy
35138
teacher
Franco Ferrara
Gioia del Colle
Italy
70023
ricerca e formazione
pino galeota
Roma
Italia
00148
coordinatore progetto Corviale
Maurella Carbone
Frankfurt Main
Germany
60316
Teacher
Lidia Dal Santo
17100
Paolo Vitolo
85100
Mohan Khera
Warsaw
Poland
00-791
English Language Teacher
Piergiorgio Grossi
Genova
Italy
16124
Retired
Giuseppe Carovani
Calenzano (FI)
Italia
50041
Impiegato
Claudio Belloni
Italia
23880
Carolina Zincone
00154
Russotto Giovanni
Genova
Italia
16161
pensionato
colombo rossana
seveso
italy
20822
assistente sanitaria
Capra Elena
Villareggia
Italia
10030
impiegata
Azione Civle
Roma
Italia
00187
Movimento Politico
Elea Da pena
Ourense
España
32003
Carla Peirolero
Genova
Italia
16122
Attrice
angelo stefano baj
milano
italia
21023
Céline de Richoufftz
Lyon
France
69001
Student
Mario Corinaldesi
Polverigi (An)
Italia
60020
disoccupato. volontario ambulanza Croce Gialla Agugliano (An)
montani rosalinda
lissone
italy
20851
sanitario
Letizia Mancini
06100
Martina Pignatti Morano
Pisa
Italy
56021
President, Un ponte per... (NGO)
Carra Lidia
Torino
Mazzé
10035
insegnante
Mario Sommella
Acerra
It
8011
Marinella Combi
Milano
Italia
20126
Min Boon
London
United kingdom
CR0 0LU
Ursula Neff
Germany
56244
mariangela sacchi
milano
italy
20141
craftsmen
Tea Arfuso
Roma
Italia
00139
Margherita Mainini
Milano
Italia
20153
Michalis M
Khania
Greece
73100
Economist
vieilledent
bruxelles
BELGIUM
1040
SIMONE CAVAZZOLI
Lucca
Italy
55100
Cooperazione Sociale
Gisella Merli
Carate Brianza
Italia
20841
Docente
Giuseppina Fornarino
Italy
Genova
16157
casalinga
Valentina De Michelis
Torino
Italia
10138
Danilo Colombo
La Spezia
Italia
19126
Impiegato
Rena Stecker
Hannover
Germany
30159
Teacher
Andrea Berta
Treviso
Italy
31100
MARIA COMA CALLE
Terrassa
08226
Maram abdulrahman
Malmö
Sweden
21433
Case officer
silvia lalìa
monza
italia
20900
traduttrice
Roberto Morea
Rome
Italy
00168
Ombretta Bendinelli
Verbania
Italia
28913
commerciante
Landais Joël
Paris
France
28120
teacher
Nancy Bailey
Firenze
Italy
50136
insegnante
Werner K. Kannenberg
Pristina
Kosovo
10000
Judge in the Special Chamber of the Supreme Court
Loredana Dellomonaco
San Donato Milanese
Italia
20097
Cecè Damiani
milano
italia
20138
docente
Maria Sau
Trieste
Italia
34124
maria paola benvenuti
scandicci
italy
50018
pensionta
Jean-Luc Prevel
Lyon
France
69007
retraité
Rocco cocilovo
Torino
Italy
10131
Student
Daria priori
Milan
Italy
20159
Housewife
Santarelli Maria Teresa
Firenze
Italia
50141
pensionata
Pietro Gallina
Ivrea
Italy
10015
aldo lotta
cagliari
Italia
09121
Anna Dal Santo
Ivrea
Italia
10015
Francesca Rotondo
Pisa
Italia
56124
studentessa
francesca sità
firenze
italy
50145
insegnante
Guya Masoero
Torino
Italy
10145
Elena d'Amore
Trento
ITALIA
38122
studente
Tom Piotrowski
Worcester
United Kingdom
WR5 1DQ
Diversity & Inclsusion Advisor
Richter Willibald
Graz
Austria
8047
Carla Dazzi
Belluno
Italia
32100
Gianfranco Tomassini
Firenze
Italia
50143
pensionato
Claudia Neri
VIAREGGIO
Italia
55049
CISDA
Milano
Italia
20127
Marina Monaco
Genova
Italia
16100
Sheila Holz
Lisbon
Portugal
1070-008
Researcher
Andrea Pisauro
Glasgow
United Kingdom
G20 6EJ
ricercatore
Loredana Dall'Asta
Rome
Italy
00100
laura marcheselli
firenze
italy
50121
teacher
andyeddles
warsaw
poland
05822
GABORIAU
BORDEAUX
FRANCE
33000
Magistrate honoraire ( France)
Massimo Sampaoli
Milano
Milano
20132
Pensionato
brugnolli mario
trento
Italia
38122
pensionato
rossana pezzini
viareggio
italy
55049
dependent worker
marta tilli
firenze
Italia
50125
Adelina Bartolomei
ROMA
Italia
00165
Psychologist
Laura Foschi
Forlì
Italy
47121
public employee
Alessandro Capitanio
Genova
Italia
16167
Pensionato
Maria Crstina Bartolomei
Milano
Italy
20127
Docente universitaria
Fabio G. Vitali
Roma
Italia
00147
International Development/Emergency Cooperation
Stefano Rossi
Torino
Italy
10121
Avvocato
Milena Valli
Sondrio
Italia
23100
Insegnante
alberto facchini
bagnolo san vito (mn)
Italia
46031
employer
Anna Maria Santarello Silvestro
TO
Italia
10125
Carla benedetti
Farnza
Italy
48018
Decretare
Laura Noce
Rivoli
Italia
10098
pensionata
Maria Teresa Vaccari
Forlì
Italia
47121
Nicola Lipari
Rome
Europe
00166
SERGIO RUGGIERI
jesi
italia
60035
operaio
Paola Beradi
Forlì
Italia
47122
Pensionata
Virginia Iannaccone
46100
Christian Codrai Foundation
Rome
Italy
00152
Association of volunteers dealing with Psychosocial and Health problems in vulnerable populations
Lorenzo Sparviero
Milano
Italia
20138
Fausto Meroni
Cuggiono
Italia
20012
Gianni Zambon
Paderno Dugnano (MI)
Italia
20037
Impiegato
massimo serafini
roma
Italia
00181
Impiegato
Clemente Santillo
Roma
Italia
00153
Adriana Giuliobello
Roma
Italia
00153
Paolo simone
Senigallia
italy
60019
Pediatrician
Maria Grazia Bordini
Torino (TO)
Italia
10128
informatica
Bianca Sestini
52041
maria gianotti
verano brianza
italia
20843
insegnante
Tatiana Petrovich Njegosh
Rome
Italy
00141
Assistant professor
Tesei Massimo
Forlì
Italy
47121
pensionato -retired
Marta Sferrazza
00153
Chiara Volpato
16143
ranzani maria teresa
torino
italy
10040
employee
Maria Amelia D'agostino
Viareggio
Italia
55049
insegnante in pensione
Rigel Polani
00188
Giuseppe Poliani
MONZA
ITALY
20900
iris mascaro
pavia
italia
27100
Luigi De Santis
Manziana (RM)
Italia
00066
Guardiaparco
Alessia Zonchello
Bergamo
Italia
24121
Paolo Piacenza
Torino
Italia
10143
LETIZIA DEBETTO
VIAREGGIO
Italia
55049
Laura ciucci
Roma
Italia
00179
nicola vitiello
GENOVA
italy
16122
artigiano
fernanda la camera
genova
Italia
not displayed publicity
pensionata
Grazia Infante
Bitonto (Bari)
Italia
70032
Donatella Fanini
Verona
37124
Avvocata
Umberto Di Pietro da
Genova
Italia
16137
Angelo Giglio
Torino
Italia
10122
medico
Thomas Demetz
Milano
Italy
20143
architect
Paolo Sollier
Vercelli
Italia
13100
Allenatore
Eraldo Taioli
Forlì
Italia
47121
Luca Valerio
Rome
Italy
00179
teacher
Francesca Mortelli
Viareggio
Italia
55049
Gabriella Sanlorenzo
asti
italy
14100
Mariaclotilde Sacchi
Milano
Italia
20127
Eugenia Monferini
Milano
Italia
20125
Villar Marisa
Torino
Italia
10129
Jubilated
antonio lupo
chiavari
italia
16043
Elisa Marini
Campo San Martino (PD)
Italy
35010
insegnante
Augusto Balestrini
Torino
Italy
10136
Retired
Alessandro Pilotti
Gatteo
Italy
47043
Giuseppe Giannini
Ruvo del Monte
85020
Roberto Gori
Castrocaro Terme e Terra del Sole
Italy
47011
Tortuga
Milano
Italy
20141
Domenico Bianchi
88100
RAFFAELLA RAFFAELLI
88100
MARIAGRAZIA RAFFAELLI
88100
Amabile Carretti
Reggio Emilia
Italy
42100
Sindacalista Cgil
Massimo Dalla Giovanna
Genoa
Italy
16155
Monica Musri
00100
Flavia Benedetto
02043
02043
Biasci Michela
Genova
Italia
16122
pensionata
Mauro Maggi
Firenze
Italia
50131
Professore associato
Monica gillio
10010
Nicoletta Teodosi
Rome
Italy
00145
Letizia cesarini sforza
Roma
Italia
00182
Bevilacqua Lia
Milano
Italia
20125
Andrea Marrero Urbín
Las Palmas de Gran Canaria
España
35009
Maria Boscarato
ROME
ITALY
00128
Silvia Baglini
Livorno
Italy
57100
Elena Corradini
Ala
Italy
38061
librarian
Nicola Muffato
Gemona
Italia
33013
Researcher
Laura Rossato
Verona
Italy
37128
Avvocato
patrizia foglia
gallarate
italia
21013
docente
ALESSANDRO FOSCHI
FORLI'
ITALIA
47122
AUTONOMO
Antonio Mosconi
Torino
Italia
10123
socio della Robert Triffin International
Alessandra foschini
Cantalupo
italia
02040
Paolo Marini
Genova
Italy
16136
Imprenditore
Matteo Valtancoli
Modigliana
Italia
47015
Designer
Stefania Pagani
Senigallia
Italia
60019
Medico legale
Alessandro Festuccia
Fara In Sabina
Italia
02032
Architect
Marco Francesco Doria
Sondrio
Italia
23100
Naturopata Bioenergetico
Agostino Zanotti
Roncadelle
Brescia
25030
Direttore ADL a Zavidovici Onlus
Di Cristofalo Antonina
sassuolo
italy
41049
Teacher
Minardi Cosima
Roma
Italia
00147
Pensionata
Antonio Versari
Roma
Italia
00147
Pensionato
Adriana D'Arrigo
Cologno Monzese
Italy
20093
Christiane port
castelletto sopra ticino
Italia
28053
retired
Chiara De Dominicis
Siena
Italia
53100
Pensionata
Previtali Franco
milano
Italy
20126
Professor
Alessandro Capuzzo
Trieste
Italia
34126
coadiutore conservatorio Tartini
Mauro Merlani
Fara in Sabina
Italia
02032
Impiegato
Borgese Raffaella
Torino
Italia
10022
Pietro Scartezzini
Trento
Italy
38122
Research Intern at ECMI (European Centre for Minority Issues)
Marco Celli
Forlì
Italy
47121
Engineer
Valentina Locchi
Perugia
Italy
06129
Sandra Carpi Lapi
firenze
italy
50129
Patrizia Brusoni
Milano
Italy
20122
unemployed
Benedetta Pavesi
Verona
37129
Student
daniela turco
roma
italia
00152
precario
Francesca Koch
Roma
Italy
00193
presidente Casa Internazionale delel Donne
Stefania Demetz
Laion
Italy
39040
Sport Event Manager
Elena Patrucco
Venaria Reale
Italia
10078
Insegnante
daniela fontana
brescia
italy
25126
Luisa AcerbiRe
Milano
Italia
20122
Retired
Letizia Forlani
10100
Cinzia Turri
Moncalieri
Italy
10024
librarian
Marzia
10100
Massimo Angrisano
Napoli
Italia
80138
Marilù Porchia
Bologna
Italy
40121
studente
Federico Maria Savia
Collegno
Italy
10093
Physician
BORINATO LOREDANA
CUMIANA (TORINO)
ITALIA
10040
IMPIEGATA
Matteo Gori
Pistoia
Italy
51031
Student
Paola Eandi
torino
Italy
10139
Umberto Franchi
lucca
italia
scrittore
55100
Michele Vollaro
Roma
Italy
00187
Journalist
marino serafino
genoa
italy
16161
consultant
Alessandra Marega
Staranzano
Italia
34079
Impiegata
Francesca Viotti
Saronno
Italy
21047
Student
Cosimo Pastore
Roma
Italia
00175
Consulente informatico
Alessandra Spadaccini
Napoli
80135
Annamaria Rivera
Rome
Italy
00183
Anthropologue, Università di Bari (It.)
Gilberto Piano
10131
Vienna renzo
Torino
Italia
10122
Pensionato
Valerio Borghetti
Aulla (MS)
Italia
54011
andrea badano
alassio
italy
17021
student
Gian Luigi Ago (Azione Civile / Primalepersone)
Sarzana (SP)
Italy
19038
renato marmino
Luino
Italy
21030
Francesco Filippucci
Rome
Italy
00135
Student
Caterina Pavan
Pinerolo
Italia
10064
piero serniotti
torino
Italia
10127
pensioner
Silvia Bossi
Torino
italy
10141
Translator
Sergio Segio
20121
ivana canevarollo
genova
Genova
16124
Sacchi Liliana
Genova
Italy
16143
retired
Patrizia Traverso
Genoa
Italy
16148
photographer
Rossana Tasselli
Genova
Italy
16143
unemployed
Riotta Silvia
Grugliasco
Italia
10095
Pensionata
Luciana Pastorelli
Arezzo
Italy
52100
Orientatrice e formatrice
FRANCO OSPAZI
16131
Santoro Michela
Alessano
Italia
73031
libraia
Chiara Turinetto
Torino
Italia
10138
agata
bari
italy
70100
Salvatore Sinagra
Milano
Italia
20137
Analista d'impresa
Eugenia Marino
Roma
Italia
00141
Sociologa
Fabio Geda
Torino
Italia
10139
Scrittore
Maurizia Nizzia
Favria
Italia
10083
insegnante
Caterina Molfino
Naples
Italiy
80132
Chiara Marani
Roma
Italia
00179
Studente
Rosanna Parmeggiani
Forlì
Italia
47121
Insegnante
Roberto Nicoletti
Provaglio d'Iseo
Italia
25050
pensionato
Laura Fiocco
Belluno
Italy
32100
Francesco Ristori
Genova
Italia
16100
Denise Moras
33170
Anna Santoro
Roma
Italia
00100
Scrittrice
Maria Rosa Zerega
Genova
Italia
16146
Insegnante
Giovanni Antioco Cappai
Diemen
Nederland
112AT
gepensioneerd
Silvia Farina
Reggiolo
Italy
42046
Nurse
Daniela Scordino
Salerno
Italia
84133
Valeria Scordino
Palermo
Italia
90135
Pizzati Anna Lucia
Padova
Italia
35136
Hanna Clairière
Saint Denis
France
93200
Researcher
maria antonietta di credico
milano
italy
20100
retired
Carla Andreolini
Occhiobello
Italy
45030
pensionata
Cecilia Roccato
Vinci
Italy
50059
International consultant
Enrico Di Noia
Roma
Italia
00141
Impiegato
Erika Raffaelli
Bergamo
Italy
24124
teacher
Lidia Beduschi
MANTOVA (MN)
Italia
46100
già docente universitaria
Giovanni della Rossa
Olgiate Olona
Italy
21057
Consultant
Marina Proietti
Roma
Italy
00183
Impiegata
Carlo Spagnolli
Rovereto
Italia
38068
Medical Doctor
Maurizio Parmigiani
Mele
Italy
16010
Imprenditore
Rosanna Marcato
venezia
Italy
30122
assistente sociale
Giulia Baldissera
Ceggia
Italia
30022
Engineer
Carlo Tusa
L-2516
Marco Borsotti
Vienna
Austria
1220
Pensionato
Maria Grapsa
Torino
Italia
10124
Shelley Stock
Cuneo
Italia
12100
Manuela Ormea
Sanremo
Italia
18038
Dario Ballardini
20090
giuseppe
Serravalle Pistoiese(PT)
Italia
51034
impiegato
Assunta Signorelli
Trieste
Italia
34124
Roberto Iraci
Barcellona Pozzo di Gotto
Italia
98051
geologist
Guermandi Alessandra
Bologna
Italy
40128
Insegnante
Moira Bernardoni
ankara
turkey
06660
phd student
marino calcinari
Trieste
Italy
34128
no job
Giuliana Vallinoto
Genova
Italy
16149
Nicole Corritore
Rovereto
Italy
38068
giornalista
Girolamo De Michele
Ferrara
Italy
44121
Teacher, writer
Costanza Margiotta
50121
Alberto Soave
Genova
Italia
16148
Consulente
Pino Parisi
Genova
Italia
16134
Educatore-Pedagogista
Roberta Fantozzi
Pisa
Italia
56100
ROSA RINALDI
Roma
Italy
00176
Maria Rosaria Baldin
Sandrigo (VI)
Italia
36066
Formatrice
Letizia Del Bubba
Livorno
Italia
57126
Clerk
Mario Leone
Latina
Italy
04100
Funzionario pubblico, Agenzia delle Entrate - Segretario M.F.E. Lazio
carla maria ruffini
reggio emilia
Italia
42121
formatrice e docente Università di Bologna
Franco Zunino
Celle Ligure
Italy
17015
Ingegnere
Santino Di Dio
Firenze
Italia
50100
Angelo Cifatte
Genova
16129
Rosanna Gava
Verona
Italia
37126
Francesco Oddone
Genova
Italy
16134
Consultant
Claudia Petrucci
Genova
Italy
16148
Education
Nataniela Piccoli
Treviso
Italia
31100
Michele Negro
Pordenone
Italy
33170
Educatore
Lucilla De Vito Franceschi
Roma
Italia
00179
Psicologa/Docente
Valeria Repetto
Genova
Italy
16124
Archaeologist
Giuseppe Canale
Genova
Italia
16148
pensionato
Riccardo Petrella
Bruxelles
Belgique
1030
Emeritus Professor, Univesité Catholique de Louvain (B)
antonia cannito
manfredonia
italy
71043
university student
GIOVANNA FIERRO
COMO
ITALIA
22100
Petitions by Great Joomla!

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti alla nostra mailing-list per ricevere gli ultimi articoli direttamente nella tua mail!

Eventi

MobilitAzioni

  

 

europea - parlano i fatti 

fermiamolafebbredelpianeta

 

unpa campaign

 

neawdealbee

 

 

Europa in onda

Europa in onda